OFERTA PRACY

Główny Księgowy / Główna Księgowa

27.08.2021

Obowiązki:

 • Nadzór nad prowadzeniem księgowości obu spółek
 • Zarządzanie zespołem
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych
 • Sporządzanie rocznych i okresowych sprawozdań finansowych
 • Zamknięcie miesiąca, w tym zaczytanie danych do systemu Grupy i uzgodnienie operacji IntraGroup
 • Raportowanie do instytucji zewnętrznych (US, GUS, NBP)
 • Zapewnienie partnerstwa CFO i Dyrektorowi Sprzedaży w obszarze rozwiązań podatkowych i księgowych
 • Nadzór nad obiegiem dokumentów księgowych, uzgadnianie sald księgowych
 • Zarządzanie dokumentacją magazynową, wystawianie oraz rejestracja faktur
 • Współpraca z zewnętrznymi instytucjami finansowymi w zakresie prowadzonych audytów i kontroli
 • Przygotowywanie raportów, zestawień i analiz na potrzeby Zarządu

Oczekiwania:

 • Minimum 5 lat doświadczenia na stanowisku Głównego Księgowego/Głównej Księgowej lub Zastępcy
 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne (finanse / rachunkowość)
 • Certyfikat Głównego Księgowego (lub w trakcie)
 • Znajomość systemu Dynamics NAV (dodatkowo Comarch/Optima będzie atutem)
 • Doświadczenie we wdrażaniu programu księgowego i organizacji pracy nowotworzonego zespołu księgowego będzie dużym atutem
 • Bardzo dobra znajomość przepisów rachunkowych i podatkowych
 • Dobra znajomość języka angielskiego, znajomość języka francuskiego będzie atutem
 • Samodzielność, dokładność, odpowiedzialność i zaangażowanie w pracę
 • Umiejętności analityczne oraz umiejętność identyfikowania problemów i poszukiwania rozwiązań
 • Umiejętność pracy z MS Office
 • Znajomość branży ubezpieczeniowej będzie dodatkowym atutem

O NAS:

 • Pracujemy w nowoczesnym biurze w centrum Warszawy
 • Jesteśmy objęci prywatną opiekę medyczną oraz grupowym ubezpieczeniem na życie
 • Korzystamy z dofinansowania karty MultiSport
 • Możemy uczestniczyć w zajęciach z j. angielskiego i francuskiego
 •    Współtworzymy koleżeńską, niekorporacyjną atmosferę
 • Bawimy się na spotkaniach integracyjnych
 • Jesteśmy objęci systemem premii kwartalnych lub rocznych

Zapraszamy do aplikowania.

 

 

 

 

Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest SPB Polska Sp. z o.o. ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 394130, NIP 5272663869, REGON 144873943.

 

W SPB Polska Sp. z o.o. został wyznaczony inspektor ochrony danych – kontakt: spb@causa.net.pl. 

 

Dane osobowe osób ubiegających się o zatrudnienie są przetwarzane na podstawie:

 • 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (,,RODO”), tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy o pracę, w tym na podstawie art. art. 221 § 1 w zw. z art. 211 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy („Kodeks pracy”),
 • 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wykonania przez administratora danych ciążących na nim obowiązków prawnych, w szczególności obowiązku pozyskania danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie na podstawie art. 221 § 1 w zw. z art. 211 § 4 Kodeksu pracy,
 • 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest zapewnienie administratorowi możliwości odpierania ewentualnych roszczeń,
 • 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii udostępnianych z inicjatywy osoby ubiegającej się o zatrudnienie, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO oraz innych danych osobowych udostępnianych przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie z jej własnej inicjatywy, jak również w przypadku wyrażenia przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie zgody na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

 

Dane osobowe osób ubiegających się o zatrudnienie będą przetwarzane przez okres prowadzenia rekrutacji, jak również przez okres wymagany przepisami prawa oraz okres wygaśnięcia ewentualnych roszczeń lub:

 • w odniesieniu do danych osobowych udostępnianych z inicjatywy osoby ubiegającej się o zatrudnienie, na podstawie zgody tej osoby – do momentu skutecznego wycofania zgody przez tę osobę,
 • w przypadku wyrażenia przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji – przez okres 12 miesięcy od dnia ich pozyskania przez administratora.

 

W zależności od wyniku rekrutacji, dane osobowe osób ubiegających się o zatrudnienie będą przechowywane:

 • w przypadku rekrutacji zakończonej zatrudnieniem – przez okres przechowywania dokumentacji pracowniczej,
 • w przypadku braku zatrudnienia i wyrażenia przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie zgody na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji – przez okres objęty zgodą, jednak nie krótszy niż do wygaśnięcia ewentualnych roszczeń,
 • w przypadku braku zatrudnienia i braku zgody osoby ubiegającej się o zatrudnienie na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji – do wygaśnięcia ewentualnych roszczeń.

 

Podanie przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie następujących danych osobowych:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • data urodzenia,
 • dane kontaktowe wskazane przez taką osobę,
 • wykształcenie,
 • kwalifikacje zawodowe,
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

jest warunkiem nawiązania stosunku pracy z administratorem. Konsekwencją braku podania tych danych jest brak możliwości zawarcia umowy.

 

Pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych, o których mowa w pkt. 1-6 powyżej w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia.

 

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie może z własnej inicjatywy udostępnić pracodawcy dane osobowe inne niż wskazane w pkt. 1-6 powyżej, na podstawie zgody.

 

Osobom ubiegającym się o zatrudnienie przysługuje prawo żądania dostępu do dotyczących ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz przeniesienia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawie ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z ww. informacją.

 

 ………………………………………………

(podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

 

 

„Oświadczam, że udostępniam SPB Polska Sp. z o.o. dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż SPB Polska Sp. z o.o. przysługuje prawo zażądania udokumentowania przeze mnie ww. danych osobowych.”

 

 

 ………………………………………………

(podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)